ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.07.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Wersja do druku

                                             ZARZĄDZENIE   NR 71/09

                          BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                              z  dnia  14.07. 2009 r

w sprawie powołania  komisji przetargowej

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.            o samorządzie gminnym  (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591              z późniejszymi zmianami), art. 11 ust.1, art. 25 ust.1,  art. 38 ust. 1 ustawy                    z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst                    z 2004 r.  Dz. U. Nr 261, poz. 2603), § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości                               ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108, i zm.),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

      Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  stanowiącej  własność Gminy, położonej w Gackach, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Leszcze nr działki  485/1,  w następującym składzie:

       1.   Alina Pełka                         -    Przewodniczący

       2.  Małgorzata Buczak              -     członek Komisji

       3.  Krystyna  Puchała                -     członek Komisji

 

§ 2.

 

     Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska                      i  Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3. 

     

     Zarządzenie   wchodzi  w  życie  z   dniem   podjęcia.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 503

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-07-15 09:06:38
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-07-15 10:17:29
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-07-15 09:06:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony