Zarządzenie NR 76/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 sierpnia 2009r., w sprawie powołania komisji przetargowej

Wersja do druku

                                             ZARZĄDZENIE   NR  76/09

                          BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                              z  dnia  3 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania  komisji przetargowej

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust.1, art. 25 ust.1,  art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r.  Dz. U. Nr 261, poz. 2603), § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108, i zm.),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

      Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu  na sprzedaż nieruchomości gruntowych  stanowiących  własność Gminy, położonych w Gackach, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Leszcze nr działek:  477/14, 477/15, 477/19, 477/20       w następującym składzie:

       1.   Stanisław Ryznar               -    Przewodniczący

       2.   Alina Pełka                         -     członek

       3.  Krystyna  Puchała               -      członek

 

§ 2.

 

     Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3. 

     

     Zarządzenie   wchodzi  w  życie  z   dniem   podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 507

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-08-03 12:11:48
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-08-03 14:32:34
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-08-03 12:11:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony