Z A R Z A D Z E N I E NR 84/09 z dnia 07.09.2009roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Z A R Z A D Z E N I E   NR  84/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                                    z   dnia   07.09. 2009 r.

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w  trzecim przetargu  ustnym nieograniczonym,  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 2,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr.261, poz.2603) ,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

           1.  W związku z zakończeniem  wynikiem negatywnym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości  gruntowej, położonej w  Pińczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów  m. Pińczowa, obr. 12 , jako działka nr:  43/7  o powierzchni  667 m2  -  obniża się w trzecim przetargu o  10 %  tj.  o  2 940,00 zł.  cenę wywoławczą  z drugiego przetargu, która wynosiła  29 400,00 zł.

            2.  Po zastosowaniu  obniżenia,  o którym mowa w pkt. 1, cena wywoławcza w trzecim przetargu  stanowi  kwotę:  26 460,00 zł. ( słownie: dwadzieścia  sześć  tysięcy  czterysta sześćdziesiąt złotych). 

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 467

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-09-09 12:16:18
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-09-14 08:28:47
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-09-09 12:16:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony