Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

                       Ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony                                                                                                       na sprzedaż    nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy:

     - nieruchomości  oznaczone  w ewidencji gruntów  jako działki:

 

 

Lp

Nr. ewid.

nieruchomo-ści

Nr. księgi

wieczystej

Powierz-chnia

gruntu  m2      

Położenie

nieruchomości

Opis

nieruchomości

  Cena

wywoławcza

    zł.

Wpłata

wadium

  zł.

Minim.

postąpienie zł

1

    2

    3

     4

5

6

      7

     8

    9

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

 

 

58/190

58/191

58/192

58/193

58/194

58/195

58/196

58/197

58/198

58/199

58/200

58/201

58/202

58/203

58/204

58/205

58/206

58/207

58/208

 

25746

 

19

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

19

m. Pińczów

obręb 14

 

nieruchomości gruntowe pod budowę garaży            w zespole garaży

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

 

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

 

    

   Cena  nabycia nieruchomości  objętych przetargiem  powiększona zostanie o podatek VAT.  

 

       Przetarg odbędzie się w dniu   18  listopada  2009 r.  w budynku  Urzędu Miejskiego                 w    Pińczowie,  przy ul. 3 Maja 10  o godz.  1000  

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne

    Osoby przystępujące do przetargu  zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

● dowód wpłaty wadium

● osoby fizyczne  -  dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

● reprezentanci osoby prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie  w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.    

● pełnomocnicy  -  dokument potwierdzający  tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.      

● w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia  13. 11. 2009 r.  Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy  tut. urzędu.

Wpłaty należy wpłacać w pieniądzu PLN  na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 64105014291000000500292032  ING  Bank Śląski  Oddział  w  Pińczowie.

Wadium  wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał zalicza się  na poczet  zakupu  nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.  Wadium  przepada w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży  w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

          Dodatkowych  informacji  na temat  przetargu można uzyskać  w Wydziale  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10,           tel. 3573871, wew.  314.

       

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 612

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-10-05 11:48:54
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-10-05 14:45:11
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-10-05 11:48:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony