Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

                       Ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony                               

na sprzedaż    nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy:

 

     - nieruchomości  oznaczone  w ewidencji gruntów  jako działki:

 

 

Lp

Nr. ewid.

nieruchomo-ści

Nr. księgi

wieczystej

Powierz-chnia

gruntu  m2      

Położenie

nieruchomości

Opis

nieruchomości

  Cena

wywoławcza

    zł.

Wpłata

wadium

  zł.

Minim.

postąpienie zł

1

    2

    3

     4

5

6

      7

     8

    9

1.

338

31219

7600

Bogucice

Drugie

nieruchomość

 gruntowa

 

50 000,00

5 000,00

500,00

2.

272

280

16452

4377

6364

Grochowiska

nieruchomość

 rolna

 

2 700,00

4 300,00

 270,00

430,00

30,00

50,00

3.

63/13

63/15

 

 8202

21864

184

Leszcze

  nieruchomość

 gruntowa

 

31 000,00

3 100,00

310,00

4.

 

80/14

23216

51

Leszcze

  nieruchomość

 gruntowa

 

3 000,00

300,00

30,00

5.

 

387

317

26889

2070

11021

m. Pińczów

obręb 14

nieruchomość

 rolna

 

1 300,00

8 000,00

130,00

800,00

15,00

80,00

6.

 

224/2

18050

856

m. Pińczów

obręb 06

nieruchomość

 gruntowa

 

16 000,00

2 000,00

200,00

 

   Cena  nabycia nieruchomości z pozycji  3, 4  i 6  objętych przetargiem  powiększona zostanie o podatek VAT.       

       Przetarg odbędzie się w dniu   18 listopada  2009 r.  w budynku  Urzędu Miejskiego                 w    Pińczowie,  przy ul. 3 Maja 10  o godz.  900  

   W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne

    Osoby przystępujące do przetargu  zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

● dowód wpłaty wadium

● osoby fizyczne  -  dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

● reprezentanci osoby prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie  w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.     

● pełnomocnicy  -  dokument potwierdzający  tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.     

● w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia  13. 11. 2009 r.  Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy  tut. urzędu.

Wpłaty należy wpłacać w pieniądzu PLN  na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 64105014291000000500292032  ING  Bank Śląski  Oddział  w  Pińczowie.

Wadium  wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał zalicza się  na poczet  zakupu  nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.  Wadium  przepada w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży  w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

          Dodatkowych  informacji  na temat  przetargu można uzyskać  w Wydziale  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10,    tel. 3573871, wew.  314.

       

 

 

 

     

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej W Bogucicach

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 786

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-10-05 11:54:25
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-10-05 14:16:09
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-10-05 11:54:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony