ZA R Z Ą D Z E N I E NR 74/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.07.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 74/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia  28.07.2009 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie  z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

            Postanawia się   zbyć na   rzecz  Pani  Ireny Włoszczyk  lokal  mieszkalny  nr 3                   o pow. użytkowej 47,43 m2  wraz z pomieszczeniem piwnicy o pow.6,05 m2 w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Gackach na Osiedlu Robotniczym 11, obręb Leszcze  o wartości 68.1200,00zł. /słownie: sześćdziesiąt  osiem  tysięcy sto dwadzieścia złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 10 218,00 złotych /słownie: dziesięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych /  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni lokalu wraz  z powierzchnią pomieszczenia  przynależnego  do  łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w budynku  wynoszącym 53,48/324,56  części  działki nr  77/21 o pow. 748 m2 o wartości 5 080,00 zł. /słownie: pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych/,  po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 762,00 złotych   /słownie: siedemset  sześćdziesiąt dwa  złote/.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 436

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-10-07 09:11:05
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-10-07 09:30:51
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-10-07 09:11:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony