Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Wersja do druku

 

URZĄD   MIEJSKI   W  PIŃCZOWIE

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY:

 

inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym

(nazwa  stanowiska  pracy)

1.      Wymagania  niezbędne:

1)     Obywatelstwo polskie,

2)     Ukończone 18 lat,

3)     Niekaralność,

4)     Nieposzlakowana opinia,

5)     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

6)     Wykształcenie magisterskie ekonomiczne o specjalności rachunkowość, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, bankowość.

7)  Minimum trzy lata stażu pracy, w tym 2 letnie doświadczenie w księgowości          

     budżetowej, podatkowej lub podobnym stanowisku pracy.

2.      Wymagania  dodatkowe:

1)     Biegła znajomość obsługi komputera i księgowania komputerowego.

2)     Znajomość podstawowych zasad Ordynacji Podatkowej oraz zasad księgowości budżetowej,

3)     Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

4)     Ukończone inne kursy z zakresu księgowości.

3.      Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

1)     Prowadzenie kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

2)     Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, planów finansowych.

4.      Wymagane  dokumenty:

1)     list  motywacyjny,

2)     CV z dokładnym  opisem  przebiegu  pracy  zawodowej,

3)     oryginał  kwestionariusza  osobowego,

4)     kserokopie  świadectw  pracy (poświadczone  przez  kandydata  za zgodność        z  oryginałem)

5)     zaświadczenie lekarskie o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych do  zajmowanego  stanowiska,

6)     kserokopie  dokumentów (poświadczone  przez kandydata  za  zgodność                 z  oryginałem)  potwierdzające  kwalifikacje  i  wykształcenie  zawodowe,

7)     oświadczenie  o  niekaralności,

8)     oświadczenie kandydata,  że  w  przypadku wyboru jego  oferty zobowiązuje się nie  pozostawać  w  innym stosunku pracy,  który  uniemożliwiałby mu  wykonywanie  obowiązków  w  wymiarze  1  etatu,

9)     inne  dokumenty  o  posiadanych  kwalifikacjach  i  umiejętnościach.

 

Uwaga ! – Brak któregokolwiek z w/w dokumentów będzie skutkowało wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania.

 

7. Warunki pracy i płacy

1. wynagrodzenie od 1500, 00 zł brutto.

 

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

                        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego ( Kancelaria Urzędu - pokój nr 29 ) lub przesłać na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 23 października 2009 r., godz. 9.ºº. W przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu. Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym” „. Dokumenty które zostaną złożone po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223.poz. 1458) oraz własnoręcznym podpisem.

 

 Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. kontroli wewnętrznej udzieli telefonicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie – inspektor  ds. Kadr Helena Sobczyk, pokój 24, tel. 041 357-38-71 do 75 wew. 214 i lub Skarbnik Gminy w Pińczowie Pani Mirosława Wiśniewska, pokój nr 5, tel. 041 357-38-71 do 75 wew. 110.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

   mgr inz. Włodzimierz Badurak


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 778

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2009-10-12 12:40:09
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-10-12 14:00:38
Ostatnia zmiana: Renata Grabiwoda, data: 2018-04-30 09:26:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony