Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłasza nabór na wolne stanowisko : Referent ds. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Wersja do druku

Pińczów 2009-11-06

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłasza

nabór na wolne stanowisko :

 

Referent ds. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 

1)   Nazwa i adres jednostki:
Lokalna Grupa Działania Ponidzie
28-400 Pińczów
ul. Złota 7

2)   Nazwa stanowiska pracy:
 Referent ds. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

3)   Wymiar czasu pracy:
1/2 etatu.

4)   Rodzaj umowy o pracę:
umowa o pracę na jednomiesięczny okres próbny.

5)   Wymagania konieczne:

·       posiada obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

·       wykształcenie wyższe

·       znajomość obsługi komputera (edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego),

·       niekaralność

·       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko

 

6)   Wymagania pożądane:

· znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o Stowarzyszeniach, Ustawy o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

· predyspozycje osobowościowe- asertywność , łatwość podejmowania decyzji, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, dokładność, terminowość, komunikatywność

· doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i programów unijnych,

· przebyte kursy i szkolenia w zakresie funduszy unijnych

 

7)   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

· Monitorowanie realizacji LSR

· Ewidencja dokumentów księgowych

· Obsługa Rady i Zarządu LGD Ponidzie

· pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu LEADER

 

8)   Wymagane dokumenty:

· życiorys (CV)

· list motywacyjny

· kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)

· kserokopia posiadanych świadectw pracy,

· Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

· kwestionariusz osobowy,

· kserokopia innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i posiadane umiejętności

 

Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.

 

9)   Miejsce i termin składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie LGD Ponidzie w Pińczowie ul. Złota 7 w terminie do 27 listopada 2009   do godz. 9 00 (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do siedziby LGD Ponidzie w Pińczowie). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: Dotyczy naboru na stanowisko: Referent ds. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Dokumenty, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 27 listopada  2009  o godz. 930 Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną 30 listopada 2009 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD Ponidzie ul. Złota 7.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)".

Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

Od rozstrzygnięć komisji przysługuje odwołanie do Zarządu LGD Ponidzie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 691

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2009-11-12 10:17:07
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-11-12 15:01:25
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2009-11-12 10:17:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony