Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009r.

Wersja do druku

                                                                                   Pińczów, dnia 23.11.2009r.

   OSiGM.II.7627/99/06-07/09

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 23.11.2009r. zostało wydane na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości w uzasadnieniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku nałożenia wykonania raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu administracyjnym
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
Budowa drogi gminnej (ul. Republiki Pińczowskiej) w zakresie od skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich droga wojewódzka nr 767 do ul. 1 Maja droga powatowa nr 0168T w Pińczowie wraz z infrastrukturą techniczną –(urządzeniami odwadniającymi i odprowadzającymi wody opadowe, oświetleniem ulicznym, parkingiem w rejonie tzw. Starej Targowicy)” w miejscowości Pińczów

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10 w dniach pracy, pokój 44, w godz. 730 – 1530.

 

Na przedmiotowe postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia powiadomienia. Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10,
pok. 38, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

                                                                      

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 838

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-11-23 14:52:23
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-11-23 15:18:55
Ostatnia zmiana: Renata Grabiwoda, data: 2018-06-06 12:38:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony