Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.01.2010r.

Wersja do druku

                                                                                   Pińczów, dnia 06.01.2010r.

   OSiGM.II.7627/05/09

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 06.01.2010r. w przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Wodociągów Pińczowskich sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 160, 28 – 400 Pińczów działającej poprzez pełnomocnika EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego sp. z o.o., ul. Szkolna 36A, 25 – 604 Kielce zostało wydane postanowienie prostujące omyłkę w decyzji nr OŚiGM.II.7627/05/śr/13/09 z dnia 25.06.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej i ciśnieniowej w miejscowościach: Brzeście, Skowronno Górne, Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obręby 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, Włochy, Pasturka, Bogucice Pierwsze, Bogucice Drugie, Krzyżanowice Średnie, Krzyżanowice Dolne, Gacki, Leszcze, Wola Zagojska Dolna”

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska
i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, pok. 38, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje stronom zażalenie.

 

 Doręczenie zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10,
pok. 38, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 860

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-01-06 12:48:01
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-01-06 13:50:51
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-01-06 12:48:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony