OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.02.2010

Wersja do druku

                                                                                   Pińczów, dnia 25.02.2010r.

   OSiGM.IIIb.7627/12/08-09

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podst. art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podaje do publicznej wiadomości, że:

1.             wznowiono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa domu pogrzebowego z kaplicą pożegnań, chłodnią do przechowywania ludzkich zwłok, piecem krematoryjnym wraz
z niezbędnym zapleczem techniczno – sanitarnym, budowa parkingu na ok. 15 samochodów, ogrodzenie posesji, niezbędne przyłącza elektryczne, wodno – kanalizacyjne, gazowe, garaż na 2 samochody dostawcze, mur oporowy na działce nr 52 obręb 6 miasto Pińczów, ul. Grodziskowa oraz przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia

2.             postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji wspomnianego w pkt. 1 przedsięwzięcia zostało wznowione postanowieniem z dniu 22.02.2010r..

3.             przedmiot decyzji, która ma być wydana w sprawie: Budowa domu pogrzebowego z kaplicą pożegnań, chłodnią do przechowywania ludzkich zwłok, piecem krematoryjnym wraz
z niezbędnym zapleczem techniczno – sanitarnym, budowa parkingu na ok. 15 samochodów, ogrodzenie posesji, niezbędne przyłącza elektryczne, wodno – kanalizacyjne, gazowe, garaż na 2 samochody dostawcze, mur oporowy.

4.             organ właściwy do wydania decyzji – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, organy właściwe do dokonania uzgodnień – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju,
ul. Stefana Batorego 2, 28 – 100 Busko – Zdrój, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25 – 361 Kielce

5.             możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejsce, w którym jest ona wyłożona do wglądu – dokumentacja (wniosek o wydanie decyzji z raportem
o oddziaływaniu przedsięwzięcia, opinie i uzgodnienia właściwych organów, decyzja nr OŚiGM.IIIb.7627/12/śr/6/09 środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 31.03.2009r.) znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul.
3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, pokój nr 38,
w dniach pracy w godzinach 730 – 1530,

6.             możliwość składania uwag i wniosków – uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

7.             uwagi i wnioski należy składać w terminie od 03.03.2010 do 25.03.2010r. Wnioski lub uwagi złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia. Miejsce składania uwag
i wniosków:

a.             pisemnie: Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, pok. 29 (kancelaria), w dniach pracy w godzinach 730 – 1530

b.             ustnie do protokołu: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem adres jw., pok. 38 i 39, w dniach pracy w godzinach 730 – 1530

c.             elektronicznie: sekretariat@pinczow.com.pl

8.             organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

9.             termin i miejsce rozprawy administracyjnej - rozprawa administracyjna odbędzie się w dniu 29 marca 2010r. w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie o godz. 11.00

Do wiadomości:

1.              zainteresowani – zawiadomienie poprzez „Tygodnik Ponidzia”, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, tablica ogłoszeń Urzędu oraz słupy ogłoszeniowe na terenie miasta Pińczowa.

2.              strony postępowania

3.              a/a


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 935

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-03-01 11:47:18
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-03-01 12:10:15
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-03-01 11:47:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony