OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z DNIA 20.04.2010r.

Wersja do druku

                                                                        Pińczów, dnia 20.04.2010r.

   OSiGM.II.7627/29/08-10

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 20.04.2010r. na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów działającej poprzez pełnomocnika DRAFT spółka inżynierska s.c., R. Dudek, D. Białas, ul. Krakowska 21, 32 – 065 Krzeszowice została wydana decyzja uchylająca  decyzję Nr OŚiGM.II.7627/29/śr/3/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Batalionów Chłopskich
w miejscowości Pińczów – etap II odcinek od km 24+750,00 do km 26+545,00
o długości 1,795 km”.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pokój 38 w dniach pracy
w godz. 730 – 1530.

 

Na przedmiotową decyzję przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia. Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

                                                                        mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

 

                                                                                 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 527

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-04-23 14:06:02
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-04-23 14:08:01
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-04-23 14:06:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony