Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 czerwiec 2010 roku

Wersja do druku

Pińczów, dn.14.06.2010r.

 

OŚiGM.IIIb. 7627/2/10

 

                                                           OBWIESZCZENIE

 

                                           Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) , zawiadamiam, że:

 

  1. przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali produkcyjnej bloków gipsowych wraz z suszarnią bloków oraz łącznika w/w hali z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą oraz  doprowadzeniem gipsu z istniejącego silosu  na działce  o numerze ewidencyjnym 1653  położonej w obrębie Chruścice

 

  1. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wspomnianego w pkt 1 było wszczęte 01.02.2010r., uzyskano uzgodnienia realizacji dla przedsięwzięcia

 

  1. przedmiot decyzji, która ma być wydana w sprawie budowy hali produkcyjnej bloków gipsowych wraz z suszarnią bloków oraz łącznika w/w hali z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą oraz  doprowadzeniem gipsu z istniejącego silosu  na działce  o numerze ewidencyjnym 1653  położonej w obrębie Chruścice

 

  1. organ właściwy do wydania decyzji – Burmistrz Miasta I Gminy Pińczów, organy

       właściwe do dokonania uzgodnień – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

       w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko Zdrój,  Regionalny Dyrektor

       Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce

 

  1. możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją  sprawy oraz miejsce, w którym jest ona wyłożona do wglądu- dokumentacja znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, pokój nr 39, w dniach pracy w godzinach 7.30-15.30,

 

  1. możliwość składania uwag i wniosków-uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie

            pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej

            bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym

            mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130,

            poz. 11450 z późn. zm.)

     

  1. uwagi i wnioski należy składać w terminie od 16.06.2010r. do 06.07.2010r.. Wnioski lub uwagi złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia,

 

  1. organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków-Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 434

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2010-06-15 11:48:09
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-06-15 14:44:38
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2010-06-15 11:48:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony