ZARZĄDZENIE NR 43/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08.06. 2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 43/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 08.06. 2010 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych            w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XLI/393/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29  grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących      i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie  z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

            Postanawia  się   zbyć  na   rzecz  Państwa  Elżbiety i Czesława małż. Kopeć  lokal   mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 61,70 m2 i piwnicy o pow.9,42m2 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w  Gackach na Osiedlu Nr 7, obręb Leszcze o wartości 72.400,00 zł. /słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena lokalu wynosi 10,860,00 złotych /słownie: dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych/ wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń  przynależnych  do  łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się  w budynku  wynoszącym 71,12/318,58  części  działki  nr 77/23 o powierzchni 936 m2 o wartości 8.400,00 zł. /słownie: osiem tysięcy czterysta złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 1.260,00 złotych /słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych./

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 426

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-06-16 13:44:59
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-06-16 14:42:00
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-06-16 13:44:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony