Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 29.09.2010r.

Wersja do druku

Pińczów, 29.09.2010r.

 

OŚiGM.II.7610/1/10

 

 

 

INFORMACJA

 

Na podst. art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

Informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2008 – 2011, którego integralną część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pińczów” polegającej na wprowadzeniu zadania w tabeli na stronie 94 „Program unieszkodliwiania odpadów.” Zadania priorytetowe na lata 2008 – 2011. Po zdaniu lp. 4 „opracowanie i realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest” zostanie dodany wiersz:

 

5

Kompostownia odpadów biodegradowalnych

POiW

Środki własne

Środki pomocowe

Fundusze ochrony środowiska

 

Także w następnej tabeli: „Zadania na lata 2012 – 2015” zostanie dodany wiersz:

2

Kompostownia odpadów biodegradowalnych – kontynuacja zadania

POiW

Środki własne

Środki pomocowe

Fundusze ochrony środowiska

 

W prowadzonym postępowaniu uzyskano uzgodnienia właściwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: ROŚ-26-WPN.II-0713-158/10/dz z dnia 02.09.2010r. oraz Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE.V-4410/165/KK/10 z dnia 27.08.2010r..

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania jest uzasadnione przede wszystkim tym, że zmiana stanowi niewielką modyfikację istniejącego dokumentu, dotyczy obszaru jednej gminy i będzie realizowana na terenie o funkcji przemysłowej.

 

Informujemy, że z dokumentami można zapoznać się i składać uwagi wnioski w Urzędzie Miejskim w Pińczowie Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mienie, ul. 3 Maja 10 pok. 38 w godz. 7.30 – 15.30.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@pinczow.com.pl

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 01.10.2010r. – 23.10.2010r. w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, adres j.w. Po upływie tego terminu złożone uwagi lub wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 562

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-09-30 15:00:46
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-10-01 08:53:21
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-09-30 15:00:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony