Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2000 roku Nr 98,poz.1071 ze zm.) w związku z art.11f ust.3 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 ze zm.) 

                       

S t a r o s t a   P i ń c z o w s k i

 

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika

w dniu 25 lutego 2010 roku wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.Rozbudowa i przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie”.

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

-        nieruchomości położone w granicach lokalizacji inwestycji: 319/4, 319/5, 319/10, 299/4 na obrębie 05;  275/1, 457/4, 505/6 na obrębie 13;  6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11, 12/11, 12/12, 12/29, 13/1, 14/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 94/1, 95/1 na obrębie 14

-        nieruchomości powstałe w wyniku podziału: 319/3 (319/13, 319/12), 319/11 (319/15, 319/14), 320/2 (320/4, 320/3) na obrębie 05, 274/2 (274/3, 274/4), 292 (292/1, 292/2), 296 (296/1, 296/2), 297 (297/1, 297/2), 457/3 (457/6, 457/5), 481 (481/1, 481/2) na obrębie 13; 6/3 (6/8, 6/10), 6/6 (6/7, 6/9), 7/2 (7/3, 7/4), 8/2 (8/3, 8/4), 9/2 (9/3, 9/4), 10/2 (10/3, 10/4), 12/13 (12/32, 12/33, 12/34), 12/28 (12/35, 12/36), 13/2 (13/3, 13/4), 89/2 (89/3, 89/4) na obrębie 14

wraz z przebudową infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 23/3, 28/4 na obrębie 08; 218/1, 219, 231, 237, 457/1, 505/5 na obrębie 13 oraz przebudową dróg innej kategorii oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 314, 317 na obrębie 05; 463/2, 457/5, 299/3 na obrębie 13; 132 na obrębie 08.

 

*Wyjaśnia się, że w odniesieniu do działek podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale, numery działek w nawiasie wytłuszczone przewidziane są pod drogę.

        

Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji           w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie, II piętro pokój 25, w godzinach od 800 do 1500.

Wyjaśnia się, że w myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie decyzji, o której mowa wyżej.

Zapoznanie się z treścią decyzji  nie jest obowiązkowe.

Stronami są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w granicach inwestycji bądź  w sąsiedztwie inwestycji.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 780

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2010-12-02 10:34:11
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2010-12-02 10:45:01
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2010-12-02 10:45:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony