Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście-ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów”

 

Firma DRAFT Spółka Inżynierska s.c.

inż. Damian Białas  inż. Rafał Dudek 

ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

działając w imieniu

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

ogłasza:

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

w sprawie przygotowania projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica - Węchadłów na odcinku Brzeście - ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie.

 

                Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją. Głównym celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych. Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków mieszkańców zespół projektowy wprowadzi możliwe korekty rozwiązań projektowych.

 

Uwagi do projektu można będzie wnosić na formularzu „Konsultacje społeczne FORMULARZ DO OPINIOWANIA PROJEKTU” do dnia 23.12.2010r. w sposób wskazany w formularzu do opiniowania projektu.

 

 

Charakterystyka planowanej inwestycji

            Przedmiotowe opracowanie dotyczy drugiego etapu realizacyjnego tj. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 od km 24+750,00 do km 26+977,60 i polegać będzie na:

ü  budowie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 7,0 m;

ü  przebudowie i rozbudowie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi;

ü  przebudowie bądź budowie zjazdów indywidualnych/publicznych na posesje;

ü  budowie nowych oraz przebudowie istniejących chodników;

ü  przebudowie istniejących zatok autobusowych;

ü  budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

ü  budowie muru oporowego (w wąwozie);

ü  budowie oświetlenia ulicznego, budowie oświetlenia chodnika (oświetlenie parkowe);

ü  odtworzeniu istniejących rowów odwadniających (w miejscach ich braku zaprojektowanie nowych rowów odwadniających);

ü  budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do odbiornika;

ü  przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej.

Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 w Pińczowie pozwoli na uzyskanie następujących celów:

ü  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;

ü  poprawa przepustowości projektowanego odcinka;

ü  dostosowanie nośności do wymagań obowiązujących przepisów;

ü  poprawa obsługi komunikacyjnej przyległej zabudowy;

ü  poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego;

ü  zwiększenie komfortu i płynności jazdy;

ü  poprawy ogólnego wizerunku ulicy i estetyki krajobrazu;

ü  zmniejszenia ryzyka wystąpienia strat materialnych w wyniku uszkodzenia samochodów na zniszczonej nawierzchni ulicy;

ü  zabezpieczenie gruntu przed zanieczyszczeniami od wód opadowych w wyniku budowy kanalizacji deszczowej;

ü  zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.

 

            Zaniechanie realizacji planowanej inwestycji będzie powodować stałe pogarszanie się stanu istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 766, co wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo
i komfort jazdy, a z uwagi na brak chodników wzrośnie również zagrożenie dla ruchu pieszego.             Ponadto komfort życia w sąsiedztwie ulicy ulegnie pogorszeniu z uwagi na zwiększenie emisji spalin i hałasu.  

 

            Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem odcinek o długości ok. 2 200,0m,
tj. ul. Nowowiejską (od granicy miasta Pińczów), ul. Józefa Piłsudskiego oraz ul. Legionistów (do skrzyżowania z ul. Topolową).

            Przyjęte parametry techniczne dla projektowanej ulicy klasy „G” (główna) są zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r (Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zastosowane szerokości pasa drogowego wynikają z klasy technicznej drogi oraz z konieczności lokalizacji infrastruktury technicznej w sposób gwarantujący zachowanie przepisowych odległości pomiędzy poszczególnymi sieciami.

           

W ramach działań konsultacyjno-informacyjnych pragniemy przedstawić:

ü  rozwiązania projektowe dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766;

ü  materiały graficzne przedstawiające lokalizację przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania techniczne;

ü  materiały dotyczące przewidywanego oddziaływania inwestycji na środowisko.

 


Załączone pliki:

plan orientacyjny
(01_Plan_orientacyjny.pdf - 1958.218 KB) Data publikacji: 2010-12-08 13:56:14 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: plan orientacyjny

plan sytuacyjny 1
(02_Plan_sytuacyjny_1.pdf - 1236.659 KB) Data publikacji: 2010-12-08 13:57:47 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: plan sytuacyjny 1

plan sytuacyjny 2
(02_Plan_sytuacyjny_2.pdf - 483.618 KB) Data publikacji: 2010-12-08 13:58:29 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: plan sytuacyjny 2

plan sytuacyjny 3
(02_Plan_sytuacyjny_3.pdf - 783.845 KB) Data publikacji: 2010-12-08 13:59:23 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: plan sytuacyjny 3

przekroje
(03_Przekroje_normalne.pdf - 148.428 KB) Data publikacji: 2010-12-08 14:00:14 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: przekroje

formularz do opiniowania
(formularz_do_opiniowania_DW766_PINCZOW.doc - 125.952 KB) Data publikacji: 2010-12-08 14:01:19 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: formularz do opiniowania

formularz do opiniowania
(formularz_do_opiniowania_DW766_PINCZOW.pdf - 111.409 KB) Data publikacji: 2010-12-08 14:02:11 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: formularz do opiniowania

karta informacyjna
(KARTA_INFORMACYJNA.pdf - 5557.225 KB) Data publikacji: 2010-12-08 14:04:28 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: karta informacyjna

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1310

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2010-12-08 13:42:57
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-12-08 14:34:24
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2010-12-08 13:42:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony