Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku

Wersja do druku

Pińczów, dn.09.12.2010r.

 

OŚiGM.IIIb.7627/4/10

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

 

 1. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów produkcyjno-magazynowych na potrzeby stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanych w m. Pińczów przy ul. Przemysłowej 2 na działce o numerze ewid. 27/1
 2. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wspomnianego w pkt 1 było wszczęte 15.03.2010r.
 3. przedmiot decyzji, która ma być wydana: zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów produkcyjno-magazynowych na potrzeby stacji demontażu pojazdów wycofanych
  z eksploatacji, zlokalizowanych w m. Pińczów przy ul. Przemysłowej 2 na działce o numerze ewid. 27/1
 4. organ właściwy do wydania decyzji – Burmistrz Miasta I Gminy Pińczów, organy właściwe do dokonania uzgodnień:

·         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 2,
28-100 Busko Zdrój,

·         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6,
25-361 Kielce

 1. możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejsce, w którym jest ona wyłożona do wglądu – z dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, pokój nr 39, w dniach pracy w godzinach 7.30-15.30,
 2. możliwość składania uwag i wniosków – uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
  w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450
  z późn. zm.)
 3. uwagi i wnioski należy składać w terminie od 14.12.2010r. do 07.01.2011r.. Wnioski lub uwagi złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia. Miejsce składania uwag
  i wniosków:

a)             pisemnie: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, pok.29 (kancelaria) w dniach pracy w godzinach 7.30-15.30

b)             ustnie do protokołu: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem adres jw., pok. 39, w dniach pracy w godzinach 7.30.15.30

c)             elektronicznie:sekretariat@pinczow.com.pl

 1. organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
 2. termin i miejsce rozprawy administracyjnej - nie przewiduje się rozprawy.

 

 

 

Otrzymują do wiadomości:

1.              zainteresowani – zawiadomienie poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, tablica ogłoszeń Urzędu

2.              strony postępowania

3.              a/a


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 480

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-12-10 14:51:43
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-12-13 08:10:56
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-12-10 14:51:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony