Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.01.2011 roku

Wersja do druku

Pińczów, 10.01.2011r.

 

OŚiGM.II.7627/11/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

 

Na podst. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)zawiadamiam, że:

 

w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Pińczów, ul.
3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów działającej poprzez pełnomocnika: DRAFT sp. inżynierska s.c., ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice została wydana w dniu 07.01.2011r. decyzja nr OŚiGM.II.7627/11/śr/1/11 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Przemysłowej w Pińczowie etap II.

 

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Na decyzję służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem ul. 3 Maja 10, pok. 38 w godz. 7.30 – 15.30.

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 855

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-01-11 07:53:32
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-01-11 14:52:24
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-01-11 07:53:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony