Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-02-03 12:41:17

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  16/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                  z   dnia   01. 02. 2011 r.    

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży               w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

 

            Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity  tekst Dz. U.  z 2010. Nr. 102, poz.651,  z późn.  zm.) ,  zarządza się co następuje:

 

                    

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    

 

 

 Powrót