Zarządzenie Nr 24/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.02.2011r.

Wersja do druku

 Zarządzenie  Nr  24/11

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 z  dnia  16.02.2011 r.

 

 

w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizacje  zadań  publicznych

 

Na   podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011-2015

zarządzam, co następuje:

 

§1

Postanawiam ogłosić pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych  przez Gminę  Pińczów  do realizacji  organizacjom  pozarządowym i innym  podmiotom,  o treści stanowiącej Załącznik do niniejszego  zarządzenia.

 

 

§ 2

Ogłoszenie,  o  którym  mowa  w  § 1 umieszcza  się  w  Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.pinczow.com.pl  oraz  na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie,  ul. 3 Maja 10.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączone pliki:

ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert
(ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert.doc - 100.864 KB) Data publikacji: 2011-02-16 09:32:43 Redaktor: Ewa Bawor

Opis: ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert

wzory_ofert_umowy_sprawozdania
(wzory_ofert_umowy_sprawozdania .pdf - 82.605 KB) Data publikacji: 2011-02-16 09:40:54 Redaktor: Ewa Bawor

Opis: wzory_ofert_umowy_spawozdania

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1114

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2011-02-16 08:24:59
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2011-02-16 09:16:42
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2011-02-16 09:40:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony