Zarządzenie Nr 42/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.03.2011 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 42/11

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 16.03.2011r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych

 

Na   podstawie art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011-2015,

zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się rozstrzygnięcie I Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2011r., w następujący sposób:

 

L. p.

Wnioskodawca

Nazwa zadania:

Przyznana dotacja na 2011r.

1

Towarzystwo Sportowe

1946 NIDA Stowarzyszenie w Pińczowie

ul. Pałęki 26

28-400 Pińczów

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród  społeczności lokalnej Gminy  Pińczów oraz  promocja  regionu  na  arenie  krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie sportowej – piłka nożna:

- prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i   dorosłych,

- uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym: miejskim, gminnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,

- organizacja imprez sportowych

 

85 000,00 zł

2

Klub Sportowy „Naprzód Ponidzie”

ul. Sikorskiego 8/30

28-400 Pińczów

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród  społeczności lokalnej Gminy  Pińczów oraz  promocja  regionu  na  arenie  krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie sportowej – piłka nożna:

- prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i   dorosłych,

- uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym: miejskim, gminnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,

- organizacja imprez sportowych

Nie przyznano dotacji, oferta  nie spełniła wymogów formalnych

3

Klub Szachowy „SKOCZEK” Pińczów

ul. Pałęki 26

28-400 Pińczów

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród  społeczności lokalnej Gminy  Pińczów oraz  promocja  regionu  na  arenie  krajowej  i międzynarodowej w dyscyplinie sportowej – szachy:

         prowadzenie zajęć nauki gry w szachy dla wszystkich zainteresowanych dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Pińczów

         uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym: miejskim, gminnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,

- organizacja zawodów, turniejów sportowych

 

6 000,00 zł

4

Pińczowski Klub Polskiej Sztuki Walki

SIGNUM POLONICUM

ul. Nowy Świat 26/25

28-400 Pińczów

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród  społeczności lokalnej Gminy  Pińczów oraz  promocja  regionu  na  arenie  krajowej  i międzynarodowej poprzez: kształtowanie wśród młodzieży i osób dorosłych postaw patriotycznych, budzenie zainteresowania i kultywowanie historycznych tradycji oręża polskiego,  naukę polskiej sztuki walki, w tym:

         prowadzenie treningów dla wszystkich zainteresowanych osób z Gminy Pińczów

         organizacja imprez i udział w pokazach, widowiskach historycznych i plenerowych, zjazdach, prelekcjach

 

5 000,00

5

UKS „ŹRÓDEŁKO-SWIM”

ul. 7 Źródeł 7

28-400 Pińczów

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  wśród  społeczności lokalnej Gminy  Pińczów oraz  promocja  regionu  na  arenie  krajowej  i międzynarodowej:

         prowadzenie pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla wszystkich zainteresowanych dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów oraz prowadzenie sekcji pływackiej 

         udział w zawodach i innych  imprezach sportowych na terenie gminy, regionu i kraju

organizacja zawodów

Nie przyznano dotacji, oferta  nie spełniła wymogów formalnych

6

 

Aeroklub Regionalny w Pińczowie

Ul. Zacisze 7/16

28-400 Pińczów

Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  i młodzieży   z Gminy Pińczów poprzez zajęcia modelarskie / propagujące zdrowy styl  życia bez  alkoholu, narkotyków i innych używek/:

prowadzenie zajęć modelarskich oraz nauka pilotażu i sterowania modelami RC w tym na komputerowym symulatorze lotów

organizacja zawodów

udział w zawodach i innych imprezach sportowych o tematyce modelarstwa na terenie gminy, regionu i kraju

               

 

12 000,00 zł

7

Fundacja „Ekorozwój Ponidzia”

Ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  i młodzieży   z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe / propagujące zdrowy styl  życia bez  alkoholu, narkotyków i innych używek/:

- prowadzenie  zajęć  nauki  jazdy konnej

 

4 000,00 zł

8

Towarzystwo Sportowe

1946 NIDA Stowarzyszenie w Pińczowie

ul. Pałęki 26

28-400 Pińczów

Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  i młodzieży   z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe / propagujące zdrowy styl  życia bez  alkoholu, narkotyków i innych używek/:

         prowadzenie sekcji: piłki nożnej

         udział w turniejach, meczach i innych  imprezach sportowych na terenie gminy, regionu i kraju

         organizacja lokalnych  imprez sportowych – np.: mecze  

 

76 000,00 zł

9

Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie

Biuro świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego

Ul. Legnicka 1

25-328 Kielce

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  wśród  społeczności lokalnej Gminy  Pińczów oraz  promocja  regionu  na  arenie  krajowej  i międzynarodowej poprzez:

- prowadzenie szkolenia sportowego – zajęcia strzeleckie  

  dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym : miejskim, 

  gminnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym,

  międzynarodowym,

-organizacja  imprez  sportowych  (np.: zawody strzeleckie

Nie przyznano dotacji, oferta  nie spełniła wymogów formalnych

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 460

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2011-03-16 15:12:39
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-03-16 15:16:14
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2011-03-16 15:12:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony