Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.04.2011r.

Wersja do druku

 Zarządzenie  Nr  58/11

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z  dnia  11.04.2011r.

 

 

w  sprawie  ogłoszenia  II otwartego  konkursu  ofert  na  realizacje  zadań  publicznych

 

Na   podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011-2015,

zarządzam co następuje:

 

§1

Postanawiam ogłosić drugi otwarty konkurs ofert na realizację  zadań  publicznych  zleconych  przez  Gminę  Pińczów  do realizacji  organizacjom  pozarządowym i innym  podmiotom,   o treści stanowiącej Załącznik do niniejszego  zarządzenia.

 

 

§ 2

Ogłoszenie,  o  którym  mowa  w  § 1 umieszcza  się  w  Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.pinczow.com.pl  oraz  na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie,  ul. 3 Maja 10.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

         

 

 

 


Załączone pliki:

Załącznik nr 1
(zalaczni_nr_1_www.doc - 64 KB) Data publikacji: 2011-04-12 09:58:21 Redaktor: Ewa Bawor
wzor oferty
(wzory_oferty_www.pdf - 82.605 KB) Data publikacji: 2011-04-12 10:00:50 Redaktor: Ewa Bawor
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 433

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2011-04-12 09:43:31
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2011-04-12 11:24:27
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2011-04-12 09:43:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony