Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.04.2011r.- wiatraki

Wersja do druku

Pińczów, dnia 26.04.2011r.

   OŚiGM.IX-7627/10/09-11

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podstawie art.30 i art. 33 w związku z art.79 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

podaje się do publicznej wiadomości

że Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  polegającego na budowie farmy wiatrowej złożonej z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2,5MWh każda przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. gruntów 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1019/1 w Woli Zagojskiej,  gm. Pińczów.

Ponownie zawiadamiając o toczącym się postępowaniu informuję, co następuje:

1.       postępowanie w sprawie prowadzone jest na wniosek „Nida Media” Sp. z o.o.,  Leszcze 15  złożony w dniu 31 lipca 2009 r. Raport oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji przedłożono 15 czerwca 2010 r., aneks nr I do raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej budowy farmy wiatrowej złożonej z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2,5MWh każda przedłożono 20 kwietnia 2011 roku.

2.       przedmiot decyzji, która ma być wydana w sprawie:” Budowa farmy wiatrowej złożonej z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2,5MWh każda”

3.       organ właściwy do wydania decyzji – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, organy właściwe do dokonania uzgodnień – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju, ul. Stefana Batorego 2, 28 – 100 Busko – Zdrój, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25 – 361 Kielce

Zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko informuję, iż:

1.       każdy ma prawo zapoznania się z dokumentacją ,

2.       każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym,

3.       dokumentacja sprawy, w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, aneks nr I do raportu… udostępnione są  w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, pokój nr 36, w dniach pracy,  w godzinach 730 – 1530,

4.       uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.),

5.       uwagi i wnioski należy składać w terminie od dnia 04 maja 2011r. do dnia 25 maja   2011r., w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, ul. 3 Maja 10,

6.       uwagi i wnioski zgłoszone w tym postępowaniu będą rozpatrywane przez Burmistrza  Miasta i Gminy Pińczów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia,

7.       rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa  nie przewiduje się.

   Z up. Burmistrza

          mgr inż. Marek Zatorski

   Zastępca Burmistrza

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 585

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-04-29 08:58:32
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-04-29 14:36:43
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-04-29 08:58:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony