Zarzadzenie Nr 71/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.05.2011 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 71/11

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 10.05.2011 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych

Na   podstawie art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011-2015,

zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się rozstrzygnięcie II Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2011r., w następujący sposób:

L. p.

Wnioskodawca

Nazwa zadania:

Przyznana dotacja na 2011r.

1

UKS „ŹRÓDEŁKO-SWIM”

ul. 7 Źródeł 7

28-400 Pińczów

Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/:

         prowadzenie pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla wszystkich zainteresowanych dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów oraz prowadzenie sekcji pływackiej 

         udział w zawodach i innych  imprezach sportowych na terenie gminy, regionu i kraju

         organizacja zawodów

 

6 500,00 zł

2

Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie

Biuro świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego

ul. Legnicka 1

25-328 Kielce

Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/:

-    prowadzenie szkolenia sportowego – zajęcia strzeleckie  

  dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym : miejskim, 

  gminnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym,

  międzynarodowym,

- organizacja  imprez  sportowych  (np.: zawody strzeleckie)

 

6 000,00 zł

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 600

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2011-05-10 15:11:54
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2011-05-10 15:14:40
Ostatnia zmiana: Przemysław Fatyga, data: 2019-12-10 14:48:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony