Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.06.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Wersja do druku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                             ZARZĄDZENIE   NR 79/11

                          BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                              z  dnia  07.06. 2011 r.

w sprawie powołania  komisji przetargowej

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.            o samorządzie gminnym  (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591              z późniejszymi zmianami), art. 11 ust.1, art. 25 ust.1,  art. 38 ust. 1 ustawy                    z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst                    z 2010r. Dz. U. Nr. 102, poz.651), § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108),  zarządza się co następuje:

§ 1.

 

      Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów  na: sprzedaż,  dzierżawę, najem oraz oddanie w użytkowanie  wieczyste nieruchomości  stanowiących  własność Gminy, w następującym składzie:

       1.  Stanisław Ryznar                 -    Przewodniczący

       2.  Alina Pełka                           -   Z-ca  Przewodniczącego

       3.  Małgorzata Łaganowska      -     członek  Komisji

       4.  Małgorzata Buczak              -     członek Komisji

       5.  Krystyna  Puchała                -     członek Komisji

 

§ 2.

    Czynności wymienione w § 1 Komisja wykonuje w co najmniej 3 osobowym składzie.

                                                             §  3.

     Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska                      i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 4.

    Traci  moc Zarządzenie  Nr 30/08  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Pińczów        z dnia  4 kwietnia 2008 r.  w  sprawie powołania  komisji  przetargowej.

 

§ 5.       

     Zarządzenie   wchodzi  w  życie  z   dniem   podjęcia.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 399

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-06-09 12:14:59
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-06-09 15:06:01
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-06-09 12:14:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony