Zarządzenie Nr 94_11 Burmistrza Miasta iu Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku

Wersja do druku

   Z A R Z A D Z E N I E   NR 94/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  21. 07. 2011 r.

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 1,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst  z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.),  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

 

 1.  W związku z zakończeniem z wynikiem negatywnym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem młyna gospodarczego, położonej  w  Pińczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Pińczowa obręb 08 nr działki 11/4  o powierzchni 0,1221 ha i nr 12/2 o pow. 0,0592 ha     -  obniża się w  drugim przetargu  o  40 %  tj. o kwotę 196 000,00 zł  cenę wywoławczą  z pierwszego przetargu, która wynosiła  490 000,00 zł       

  2.  Po  zastosowaniu  obniżenia, o którym mowa w pkt. 1,  cena wywoławcza  w  drugim przetargu  stanowi  kwotę:  294 000,00 zł. ( słownie:  dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych). 

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału  Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 427

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-07-22 13:13:19
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-07-25 08:10:05
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-07-22 13:13:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony