Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.

Wersja do druku

                                            Zarządzenie Nr  95/11

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 22  lipca  2011 roku

 

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.

 

         Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/     § 32 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz Zarządzenia nr 62/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia  30 maja   2011 roku     w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Komisji Gminnych do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego, zarządza się co następuje:

 

§1

 

Ustala się następujący skład osobowy Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów:

 

Przewodniczący:

Józef Ostrowski – inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Z – ca Przewodniczącego:

Tomasz Bania –  Powiatowy Zespół Doradczy Rejon w Pińczowie

 

członkowie – pracownicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

 

1.      Monika Karpińska

2.      Ryszard Barna

3.      Bożena Liber

4.      Jan Dudała 

5.      Mirosława Kucybała

6.      Piotr Winiarski

7.      Waldemar Szymczyk

8.      Hubert Bochniak

9.      Edyta Pawlusek

10.  Mirosława Ciesielska

11.  Grzegorz Wojciechowski

12.  Rafał Gwiaździński

13.  Agnieszka Nowak

14.  Małgorzata Buczak

15.  Krystyna Puchała

16.  Zbigniew Kaczmarczyk

17.  Marcin Skowron

18.  Anna Kawiorska

19.  Ewa Bawor

20.  Lidia Olszycka

21.  Jolanta Gaj

22.  Anastazja Gwiaździńska

23.  Teresa Musiał

24.  Grażyna Gręda

25.   Ewa Zacharz

26.   Anna Nowak

27.  Maria Wojciechowska

28.  Barbara Waligóra

29.  Alina Pełka

30.  Małgorzata Łaganowska

31.  Bernarda Bugaj

32.  Urszula Piwowarska

33.  Marcin Zięba

34.  Michał Majewski

35.  Tomasz Dryja

36.  Małgorzata Maszewska

37.  Dariusz Golik

38.  Agnieszka Strączek

                  39 Zbigniew Cierlik

                  40- Bożena Kowalska

                  41. Magdalena Kowalska

                  42. Paweł Stochla

 

W skład Komisji powołuje się Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich z wszystkich wsi należących do gminy Pińczów

 

§2

 

Komisja działa w zespołach minimum 3 – osobowych.

 

§3

 

Zadania Gminnej Komisji, o której mowa w §1, określa Zarządzenie nr 62/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

§4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem  -Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§6

 

Traci moc Zarządzenie nr 69/10 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 września 2010 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Pińczów.

 

                                                                                                          


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 737

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-07-25 13:54:17
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-07-25 15:25:00
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-07-25 13:54:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony