Ogłoszenie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SZOZ w PińczowieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-09-21 14:31:19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10, tel. (0-41) 357-38-71, fax.: (0-41)357-26-45 ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien posiadać tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty, posiadać prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny i co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają dokumenty określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późn. zm.)tj.: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza 3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 4) świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł 5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata Ponadto składają: -oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie -oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na przedmiotowym stanowisku , zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm) W przypadku składania kserokopii dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie. W/w dokumenty kandydaci składają w zamkniętej kopercie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pokój nr 29, ul. 3 Maja 10, w terminie do dnia 21.10.2011r. do godz. 1530. Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz adnotację "Oferta - konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie". W przypadku składania dokumentów korespondencyjnie decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur i przeprowadzenia konkursu 08.11.2011r. O konkretnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Włodzimierz Badurak

Powrót