Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.05.2011 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Wersja do druku

    Z A R Z A D Z E N I E   NR  66/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia    05. 05. 2011 roku

 

           w  sprawie ustanowienia służebności gruntowej na  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy   

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art. 13,  ust. 1, art. 24  i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651.),  Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXXVI/276/05  z dnia 18 sierpnia  2005 roku w sprawie zasad gospodarowania  nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

 

                        Ustanawia  na rzecz każdoczesnego właściciela  - użytkownika wieczystego nieruchomości położonej  w  Pińczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów   m. Pińczowa obręb 14 jako działki  nr 6/10 i nr 6/9 ,  służebność gruntową  polegającą na nieograniczonym prawie korzystania z działki nr 6/8 i 6/7  pasem szerokości   1 m  wzdłuż granicy tych  działek  od strony południowej  w tym  z  budowli i urządzeń  (muru oporowego oraz placu manewrowego) znajdujących się na tym gruncie.

Działki gruntu oznaczone nr  6/8 i 6/7 obręb 14, stanowią własność Gminy i  ujawnione są                 w księdze wieczystej Nr KW 11169.

                                                                       § 2.

 

 Służebność gruntową, o której mowa w § 1  ustanawia się nieodpłatnie,  na czas nieokreślony.

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 376

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-11-29 12:14:22
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-11-29 14:13:08
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-11-29 12:14:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony