Zarządzenie Nr 115/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.09.2011r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 115/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.09.2011r. w sprawie powołania, trybu pracy oraz zakresu obowiązków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów związanych z projektem „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pińczów” Na podstawie art . 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam co następuje: § 1 Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargów związanych z projektem „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pińczów” w następującym składzie: 1. Marek Zatorski - Przewodniczący Komisji Przetargowej - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów 2. Andrzej Cepak - Członek Komisji Przetargowej - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie 3. Barbara Burzawa - Członek Komisji Przetargowej - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pińczowie 4. Marzena Bębenek - Członek Komisji Konkursowej - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Brześciu 5. Ewa Bugaj - Członek Komisji Przetargowej - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Młodzawach 6. Grażyna Wierzba - Członek Komisji Przetargowej - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie 7. Jolanta Zielińska - Członek Komisji Przetargowej - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach 8. Teresa Zawartka - Członek Komisji Przetargowej - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Zagości 9. Jadwiga Irla - Członek Komisji Przetargowej - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogucicach §2 1. Obowiązki członków Komisji 1) Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem. 2) Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności: a) czynny udział w pracach Komisji, b) wykonywanie poleceń przewodniczącego dotyczących prac Komisji, c) niezwłoczne informowanie przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji. 3) Członkowie Komisji nie mogą bez zgody przewodniczącego Komisji ujawniać żadnych informacji związanych z pracami Komisji. 2. Prawa członków Komisji 1) Członkowie Komisji mają prawo do uczestniczenia we wszystkich pracach Komisji. 2) Członkowie Komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą Komisji, w tym do ofert, załączników, wyjaśnień złożonych przez wykonawców, opinii biegłych. 3) Członkowie Komisji mają prawo do zgłoszenia przewodniczącemu Komisji pisemnych zastrzeżeń do pracy Komisji. 3. Oświadczenia o bezstronności Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 4. Przewodniczący Komisji 1) Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący. 2) Do zadań przewodniczącego należy w szczególności: a) wyznaczenie miejsc i terminów posiedzeń Komisji; b) prowadzenie posiedzeń Komisji; c) informowanie członków Komisji o odpowiedzialności w wypadku naruszenia przepisów Ustawy lub niniejszego regulaminu; d) odebranie od członków Komisji oświadczeń, o których mowa w art. 17 Ustawy; e) podział pomiędzy członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym; f) przedkładanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów do zatwierdzenia dokumentów przygotowanych przez Komisję; g) nadzorowanie prawidłowego opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; h) informowanie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; i) nadzór nad przechowywaniem protokołu, ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Tryb pracy Komisji 1) Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, które było przedmiotem postępowania lub z chwilą unieważnienia postępowania. 2) Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy jej członków. 3) Komisja podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia, głosowania lub na podstawie sumy indywidualnych ocen członków Komisji. 4) Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego. 5) Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych, przewodniczący Komisji zwraca się do Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z pisemnym wnioskiem o zasięgnięcie opinii biegłego (rzeczoznawcy). 6) Przepisy dotyczące praw i obowiązków członków Komisji stosuje się odpowiednio do biegłych (rzeczoznawców). 6. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia 1) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 96 ust.1 Ustawy, sporządza się na bieżąco , a po jego zakończeniu - podpisują wszyscy członkowie Komisji. 2) Przewodniczący przedkłada protokół postępowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów do zatwierdzenia. 7 . Informowanie o pracach Komisji Do udzielania wyjaśnień i informowania o pracach Komisji uprawnieni są przewodniczący Komisji lub osoba upoważniona przez przewodniczącego. §3 Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 383

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2011-11-29 13:00:40
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-11-29 14:02:19
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2011-11-29 13:00:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony