cena wodyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-06-20 09:24:14

Zarząd Spółki ,,Wodociągi Pińczowskie”
Sp. z o.o. w Pińczowie

Informuje:

Na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:
 od 1 stycznia 2012 r. ulega zmianie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pkt. 1 Grupa I cele socjalno-bytowe ludności:
- cena wody za 1 m3- 3,26 zł netto,
- stawka opłaty abonamentowej - 1,81 zł miesięcznie.
Pkt. 2 Grupa II pozostałe cele:
- cena wody za 1m3 -3,95 zł netto,
- stawka opłaty abonamentowej -2,89 zł miesięcznie.
Pkt. 3 Cena usługi odprowadzania ścieków za 1 m- 3,76 zł netto.

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług VAT

Do taryf na cele socjalno-bytowe dla Grupy I zgodnie z Uchwałą NR XVII/133/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r. przyznana jest dopłata
do1m3 wody w wysokości 0,40 zł brutto.Powrót