2012

Wersja do druku

2012

Uchwała Nr XIX/164/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Uchwała Nr XIX/165/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012 -2026

Uchwała Nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania

Uchwała Nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie wspólnej z samorządem powiatu realizacji zadania publicznego

Uchwała Nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XX/169/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012 - 2026

Uchwała Nr XX/170/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Pińczów

Uchwała Nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie przekazania w drodze umowy Fundacji "Ekorozwój Ponidzia" w Pińczowie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Brześciu wraz z oddziałem przedszkolnym

Uchwała Nr XX/173/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie przekazania w drodze umowy Stowarzyszeniu Rozwoju Młodzaw "Nasza Przyszłość" prowadzenia Szkoły Podstawowej w Młodzawach wraz z Przedszkolem

Uchwała Nr XX/174/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie przekazania w drodze umowy Fundacji "Ekorozwój Ponidzia" w Pińczowie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Zagości wraz z oddziałem przedszkolnym

Uchwała Nr XX/175/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej

Uchwała Nr XX/176/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pińczów porozumienia z Gminą Michałów w sprawie oczyszczania ścieków

Uchwała Nr XX/177/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XX/178/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Wola Zagojska Górna

Uchwała Nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów

Uchwała Nr XXI/184/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

Uchwała Nr XXI/185/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów

Uchwała Nr XXI/186/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie określenia wysokości wkładu własnego na realizację projektu w ramach Priorytetu VII "Promocja Integracji Społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/188/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012 - 2026

Uchwała Nr XXII/189/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Szarbkowie

Uchwała Nr XXII/190/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Pińczowie

Uchwała Nr XXII/191/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała Nr XXII/192/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/158/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r. dotyczącej nadania nazw ulic na terenie gminy Pińczów

Uchwała Nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXII/194/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXII/195/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXII/196/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XX/183/12 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów

Uchwała Nr XXII/198/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Pińczów ze Związku Międzygminnego Gazownictwa "NIDA" z siedzibą w Jędrzejowie

Uchwała Nr XXIII/199/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012 - 2026

Uchwała Nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXV/201/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012 - 2026

Uchwała Nr XXVI/202/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Uchwała Nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała Nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2011 rok

Uchwała Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3 862 000,00 zł.

Uchwała Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012 - 2026

Uchwała Nr XXVI/208/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie za rok 2011

Uchwała Nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pińczowie za rok 2011

Uchwała Nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie za rok 2011

Uchwała Nr XXVI/211/12 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku grupy mieszkańców Pińczowa dotyczącego utworzenia jednostek pomocniczych - rad osiedli

Uchwała Nr XXVI/212/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Pińczów

Uchwała Nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała NR XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/217/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu gruntów pod garażami

Uchwała Nr XXVI/218/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała NR XXVII/221/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012 - 2026

Uchwała NR XXVII/222/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie wspólnej z samorządem powiatu realizacji zadania publicznego

Uchwała NR XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa

Uchwała NR XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa

Uchwała NR XXVII/225/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała NR XXVII/226/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów oraz wydzielania lokali socjalnych

Uchwała Nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXVIII/228/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012 - 2026

Uchwała Nr XXVIII/229/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów

Uchwała Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXVIII/231/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania p.n.: "Budowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie".

Uchwała Nr XXX/233/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXX/234/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie nawiązania współpracy ze społecznościami innych państw

Uchwała Nr XXX/235/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała Nr XXX/236/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXX/237/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie podziału gminy Pińczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała NR XXXII/238/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała NR XXXII/239/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pinczów na lata 2012 - 2026

Uchwała NR XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

Uchwała NR XXXII/241/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Uchwała NR XXXII/242/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała NR XXXII/243/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Uchwała NR XXXII/244/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Uchwała NR XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała NR XXXII/246/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała NR XXXII/247/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała NR XXXII/248/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/05 z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Pińczów

Uchwała NR XXXII/249/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa

Uchwała NR XXXII/250/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa

Uchwała NR XXXII/251/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała NR XXXII/252/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok

Uchwała NR XXXII/253/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała NR XXXII/254/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała NR XXXII/255/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodaropwanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pińczów

Uchwała NR XXXII/256/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pińczów

Uchwała NR XXXII/257/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe Euro Velo".

Uchwała NR XXXII/258/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szcegółowych warunkow częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała NR XXXII/259/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015

Uchwała NR XXXII/260/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pińczów na lata 2013 - 2015

Uchwała Nr XXXIII/261/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXXIII/262/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2012 - 2026

Uchwała Nr XXXIII/263/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIII/264/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gmine Pińczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen

Uchwała Nr XXXIII/265/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

Uchwała Nr XXXIII/266/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy

Uchwała Nr XXXIII/267/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXXIII/268/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres kadencji 2013 - 2015

Uchwała Nr XXXIII/269/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Miejski Klub Sportowy Nida Pińczów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr XXXIII/270/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XX/170/12 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Uchwała Nr XXXIII/271/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIII/272/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych strazy pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Uchwała Nr XXXIII/273/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIII/274/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2013 - 2025

Uchwała Nr XXXIII/275/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2013 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5879

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2011-12-30 07:38:40
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2011-12-30 07:44:12
Ostatnia zmiana: Bartłomiej Piasecki, data: 2020-09-03 15:11:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony