Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 02.10.2012 rokuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-01-11 12:11:50

Pińczów, 02.01.2012r.

 

OŚiGM.II.7627.09.2010-2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

 

Na podst. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)zawiadamiam, że:

 

W dniu 30.12.2011r. wydania została decyzji Nr OŚiGM-II.7627/09/śr/5/11
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów”. Postępowanie prowadzone było na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce działającego poprzez Pełnomocnika Pana Wojciecha Siciarza DRAFT Spółka Inżynierska s.c., ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice.

 

 

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Z treścią ww. wniosków można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem ul. 3 Maja 10, pok. 38 w godz. 7.30 – 15.30.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

 

 

 

 

 Powrót