Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.12.2011roku

Wersja do druku

Pińczów,30.12.2011.

 

OŚiGM.II.6220.2.2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

 

Na podst. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)zawiadamiam, że:

 

W dniu 30.12.2011r. wydania została decyzja Nr OŚiGM-II.6220/02/śr/6/11
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w sprawie zmiany decyzji Nr 28/06 znak: ROŚ.IV.7627/1/05-06 z dnia 20.06.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków „Szczypiec 1” położonego w zachodniej części działki nr 831
w miejscowości Chruścice w zakresie usunięcia z pkt. I ust. 2 ograniczenia wydobycia piasku w związku z występującym zespołem Cladonio – Pinetum oraz orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postępowanie prowadzone było na wniosek Kopalni Pasku „Szczypiec I” Jerzy Janiga, Bełk 90, 28-313 Imielno

 

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem ul. 3 Maja 10, pok. 38 w godz. 7.30 – 15.30.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 617

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-01-10 13:44:19
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-01-11 07:47:32
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-01-10 13:44:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony