Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.02.2012r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.02.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację w 2012r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Pińczów. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), zarządzam co następuje: §1 Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, w obszarze kultura fizyczna, sport i turystyka, w składzie: 1) Krystyna Gruszka – Przewodnicząca komisji - Naczelnik Wydz. NW 2) Mirosława Kucybała – Członek komisji - Inspektor Wydz. FB 3) Monika Młyńczak – Członek komisji - Inspektor Wydz. NW 4) Janusz Zieliński – Członek komisji - LGD „PONIDZIE” 5) Agnieszka Kucybała – Członek komisji - Stowarzyszenie „ŚWIETLIK” §2 Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, w obszarze ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom, w składzie: 1) Krystyna Gruszka – Przewodnicząca komisji - Naczelnik Wydz. NW 2) Mirosława Kucybała – Członek komisji - Inspektor Wydziału FB 3) Agnieszka Strączek – Członek komisji - Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień 4) Janusz Zieliński – Członek komisji - LGD „PONIDZIE” 5) Agnieszka Kucybała – Członek komisji - Stowarzyszenie „ŚWIETLIK” §3 Komisja konkursowa opiniuje złożone oferty zgodnie z zapisami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz § 20 Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr. 96, poz. 873, z póź. zm.) na lata 2011-2015. §4 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Pińczowie. §5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. mgr inż. Włodzimierz Badurak Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 515

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2012-02-21 09:22:57
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-02-21 11:11:52
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2012-02-21 09:22:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony