Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.03. 2012r w sprawie kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.03. 2012r w sprawie kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr. 142,poz.1591 z póź. zm ) w związku z uchwałą Nr XX/170/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zarządzam co następuje: § 1 Powołuję Zespół kontrolny w składzie: 1) Krystyna Gruszka - Przewodniczący 2) Małgorzata Maszewska - członek 3) Agnieszka Kostecka - członek § 2 1. Zespół kontrolny po otrzymaniu rozliczenia dotacji wszystkich szkół i przedszkoli, które otrzymują dotacje z budżetu Gminy Pińczów, do dnia 20 miesiąca po upływie kwartału, dokona kontroli sprawdzając, czy dotacja jest wydatkowana na: 1/ wynagrodzenie członków organów zarządzających i kontrolnych osób prowadzących dotowana placówkę 2/ wydatki osobiste niezwiązane z prowadzeniem dotowanej placówki prowadzonej przez osoby fizyczną 3/ wydatki statutowe osób prawnych prowadzących dotowane placówki niezwiązane z ich prowadzeniem 4/ wydatki dokonane z naruszeniem prawa, a także Statutu osób prawnych prowadzących dotowane placówki 2. Zespół kontrolny sprawdzi wyrywkowo czy wydatkowane rachunki są opisane i zatwierdzone do wypłaty oraz w przypadku zakupów i usług jest przestrzegana ustawa o zamówieniach publicznych. § 3 1. Zespół kontrolny sporządzi protokół z kontroli, podlegający zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. 2. Po upływie roku, do dnia 31 stycznia roku następnego, Zespół przeprowadzi szczegółową kontrolę w zakresie wymienionym w § 2, z uwzględnieniem finansowego sprawozdania rocznego kontrolowanej jednostki. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 531

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2012-03-22 09:03:06
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-03-22 12:37:38
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2012-03-22 09:03:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony