Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-01-16 11:18:38

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier.USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3
Telefon: 41/357-26-12, 41/357-38-71...5 wew.380
Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, w ciągu trzech miesięcy od chwili
uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, może złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek strony.
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z datą prawomocności
orzeczenia rozwodu, jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza gminą Pińczów.
3. Do wglądu dowód osobisty osoby składającej oświadczenie.

Termin realizacji:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w chwili złożenia wniosku.

Opłaty:

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia w wysokości 11,00 zł.
Opłatę skarbową można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego pok. 10 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Pińczów 61 1050 1461 1000 0023 5321 2232. Dowód wpłaty
należy załączyć do podania.

Tryb odwoławczy:

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego zapośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14
dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

1. Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).Powrót