Skrócenie terminu oczekiwania do zawarcia związku małżeńskiegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-03-06 10:44:56

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier. USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3
Telefon: 41/354-26-12, 41/357-38-71...5 wew.380
Udokumentowanie powodu konieczności skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania do zawarcia małżeństwa może następować poprzez zaświadczenie lekarza o ciąży, akt urodzenia dziecka, wyjazd za granicę itp.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek stron.
2. Dowody uzasadniające konieczność skrócenia terminu
oczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego.
3. Do wglądu dowody osobiste.

Termin realizacji:

Jeżeli spełnione są wszystkie wymogi, sprawa załatwiana jest w trybie uproszczonym czyli niezwłocznie.

Opłaty:

Opłata skarbowa za zezwolenie - 39,00 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu pok. 10 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie: 73 8509 0002 2001 0004 8767 0002.  Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. nr 9 poz. 59 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).Powrót