Uznanie wyroku w sprawach małżeńskich orzeczonego na terenie Unii EuropejskiejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-03-06 10:45:02

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier. USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3
Telefon: 41/357-26-12, 41/357-38-71...5 wew.380

W trybie rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia innych państw członkowskich, które zostały wydane
przed 1 maja 2004r., lecz uprawomocniły się po tej dacie.
Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń innych państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały
wszczęte przed 1 maja 2004r. W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający, iż strona pozwana otrzymała dokument wszczynający postępowanie lub równorzędny i że zgadza się z orzeczeniem.
 

Wymagane dokumenty:


Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej i o wpisanie w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Pińczowie wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa.

Załączniki:
- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą
prawomocności;

- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w orzeczenia dokonanego
przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza
przysięgłego;

- oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ
państwa członkowskiego UE (w większości przypadków sąd
orzekający rozwód) na formularzu określonym w załączniku I do
Rozporządzenia Nr 2201/2003;

Termin realizacji:

Niezwłocznie, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie do aktu małżeństwa - 11,00 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu pok. 10 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie: 73 8509 0002 2001 0004 8767 0002. Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wpisania wzmianki dodatkowej następuje w formie decyzji, na którą przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) .
2. Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada
2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania
orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących
odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1347/2000
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn.zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.
U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).Powrót