Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicąDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-03-06 10:45:08

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier. USC: Urszula Wilkus                                                                                                   Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3 
Telefon: 41/357-26-12 , 41/357-38-71...5 wew.380

Zgodnie z art. 35 p.a.s.c., jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub  zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można
odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.
Postępowanie prowadzi i decyzję wydaje kierownik USC miejsca
zamieszkania wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie
występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do Urzędów Stanu
Cywilnego na terenie Polski.
2. Dokument tożsamości-dowód osobisty lub paszport.
3. Dokumenty wskazujące na sporządzenia aktu za granicą i
poświadczające dane zdarzenie (urodzenie, małżeństwo, zgon)

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z
urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza
przysięgłego lub polskiego konsula.

Termin realizacji:

Do miesiąca, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 39,00 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu pok. 10 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie: 73 8509 0002 2001 0004 8767 0002. Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody
Świętokrzyskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z
późn.zm.)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz
U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).Powrót