Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

Inspektor w Wydziale Inwestycji.

 

   

1. Wymagania główne

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ukończone 18 lat,
  3. niekaralność,
  4. nieposzlakowana opinia.
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  6. wykształcenie wyższe lub średnie budowlane

 

2. Wymagania dodatkowe:

1.      biegła znajomość obsługi komputera,

2.      umiejętność sporządzania kosztorysów,

3.      znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy „ Prawo budowlane” i „ Prawo zamówień publicznych”,

4.      predyspozycje osobowościowe - asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura

        osobista, łatwość podejmowania decyzji,

 

3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

   1.  Szacowanie wartości zamówień poprzez sporządzanie kosztorysów inwestorskich,

   2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej i zorganizowanie przetargów na wybór projektanta, wykonawcy robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego z zakresu prowadzenia inwestycji i remontów,

   3. Wynikające z aktualnych potrzeb.

 

4. Wymagane dokumenty:

            1)CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2)list motywacyjny,

            3)kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplomu, poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem ),

            4)oryginał kwestionariusza osobowego,

            5)kserokopia świadectw pracy (poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem),

            6)oświadczenia o  niekaralności – w przypadku wyboru oferty kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z KRS,

            7)kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 i  umiejętności (poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem),

            8)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

            9)oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu,

 

UWAGA: Brak któregokolwiek z w/w dokumentów będzie skutkował wykluczeniem  kandydata z dalszego postępowania.

 

 

5. Warunki pracy i płacy:

 

1. Wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania.

2. Czas pracy w wymiarze 40 godzin  w przeciętnie 5 - dniowym tygodniu pracy.

 

Dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny, CV  powinny  być  opatrzone  klauzulą:  „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie moich  danych  osobowych  zawartych w  ofercie  pracy  dla potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie z ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych (tj.  z  2002 roku  Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  oraz  ustawą              z  dnia 21 listopada 2008 r.  o  pracownikach  samorządowych  ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458.)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy składać  lub  przesyłać w  terminie  do dnia  20 kwietnia   2012 r. godz. 15³º.

pod  adres:          Urząd  Miejski

                             ul. 3 Maja 10

                             28-400 Pińczów

 

w  zaklejonych  kopertach  z dopiskiem: „ Nabór  na  wolne  stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Inwestycji   w  Urzędzie Miejskim w Pińczowie”.

 

Aplikacje,  które  wpłyną  do  Urzędu  po wyżej  określonym  terminie  nie będą rozpatrywane.

 

Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora w Wydziale Inwestycji, udzieli telefonicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie – inspektor  ds. kadr Pani Helena Sobczyk, pokój 24, tel. 041 357-38-71 do 75 wew. 214 i Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Piotr Winiarski , pokój nr 1, tel. 041 357-38-71 do 75 wew. 130.

 

 

                                                                                           

                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

                                                            mgr inż. Włodzimierz Badurak

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1379

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2012-04-04 14:07:31
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-04-04 14:15:59
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2012-04-04 14:07:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony