Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wersja do druku

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3 
Telefon: 41/357-26-12, 41/357-38-71...5 , wew.380,381,383,

Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć  małżeństwo za granicą wydaje wybrany kierownik USC na terenie całej Polski.
Zaświadczenie traci ważność po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Zaświadczenie zawiera:
1) nazwisko i imię (imiona) osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, nazwisko rodowe, płeć, stan cywilny, miejsce i
datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwiska i imiona, nazwiska rodowe jej rodziców;

 2) nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia i obywatelstwo drugiego
z przyszłych małżonków oraz nazwisko rodowe, jeżeli można je ustalić;
3) adnotację o możności zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim.

 Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub
paszport)
2. Złożenie zapewnienia przed wybranym kierownikiem.
3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

kawaler - panna:
- odpis skrócony aktu urodzenia

 

rozwiedziony - rozwiedziona:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu

wdowiec - wdowa:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka

 Termin realizacji:
Niezwłocznie, w chwili złożenia wniosku.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu pok. 10 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie: 73 8509 0002 2001 0004 8767 0002. Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju Wydział Zamiejscowy w Pińczowie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy.

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741 z póź. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012 r., poz. 788 j. t. )
3. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011r. nr 80 poz. 432 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 486

Wprowadził(a) do systemu: Jerzy Lechowski, data: 2012-04-06 10:49:52
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-04-11 07:37:33
Ostatnia zmiana: Jerzy Lechowski, data: 2015-03-31 11:29:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony