Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicąDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-03-31 12:10:00

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier. USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3 
Telefon: 41/357-26-12, 41/357-38-71...5 2278 , wew.380

Zgodnie z art. 71 p.a.s.c. zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć  małżeństwo za granicą wydaje kierownik USC miejsca  zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
Zaświadczenie traci ważność po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.

 Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub
paszport wraz z potwierdzeniem zameldowania)
2. Wniosek
3. Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego.

kawaler - panna:
- odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza terenem gminy Pińczów)

rozwiedziony - rozwiedziona:
- odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza terenem gminy Pińczów)
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu (dla osób, które zawarły małżeństwo poza terenem gminy Pińczów)

wdowiec - wdowa:
- odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza terenem gminy Pińczów)
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka (jeżeli zgon nastąpił poza  terenem gminy Pińczów), w którym powinny być wpisane dane o małżonku żyjącym, w przypadku braku tych danych
dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa (dla osób, które zawarły małżeństwo poza terenem gminy Pińczów)

 Termin realizacji:
Niezwłocznie, w chwili złożenia wniosku.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu pok. 10 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie: 73 8509 0002 2001 0004 8767 0002. Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju Wydział Zamiejscowy w Pińczowie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012 r., poz. 788 j. t. )
3. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U.  nr 80 poz. 432 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).Powrót