Zarządzenie Nr31/2012 Burmistrza miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.05.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-05-15 11:57:12

Z A R Z A D Z E N I E   NR  31/12

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW 

 

                                       z   dnia  11.05.2012 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

 

          Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591        z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr. 102, poz.651,                   z poźn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

   przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu                   określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

       2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

    w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

     

 Powrót