Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Wersja do druku

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  48/12

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  09.07.2012 r.

 

      w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości              stanowiącej własność Gminy.

 

        Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 1,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst  z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.),  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

 

 1.  W związku z negatywnym wynikiem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego,                          który odbył się 30 maja 2012r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej                     w Pińczowie /Obr.11/, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 250                       o powierzchni 0,9221 ha - obniża się w drugim przetargu cenę wywoławczą                            z pierwszego przetargu, która wynosiła  12 200,00 zł. o 45.9 % co stanowi kwotę                     5 600,00 złotych.

 

       2.   Po zastosowaniu obniżki, o której mowa w pkt. 1, cena wywoławcza w drugim

          przetargu wynosi:  6 600,00 zł. ( słownie:  sześć tysięcy sześćset złotych).                                           

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału  Ochrony Środowiska                 i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                       

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 431

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-07-09 13:08:50
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2012-07-09 14:03:38
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-07-09 13:08:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony