Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Wersja do druku

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  50/12

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  09.07.2012 r.

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

        Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 1,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst  z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.),  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

 

 1.  W związku negatywnym wynikiem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 30 maja 2012r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Pińczowie /Obr.05/, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 103/5                         o powierzchni 21m2- obniża się w drugim przetargu cenę wywoławczą z pierwszego przetargu, która wynosiła  7 400,00 zł. o  20,3 % co stanowi kwotę  1 500,00 złotych.

 

  2. Po zastosowaniu obniżki, o której mowa w pkt. 1, cena wywoławcza w drugim przetargu  wynosi:  5 900,00 zł. ( słownie:  pięć tysięcy  dziewięćset złotych).

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału  Ochrony Środowiska                 i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                       

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 492

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-07-09 13:15:22
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2012-07-09 14:03:02
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-07-09 13:15:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony