Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 05.09.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż budynku administracyjno-hotelowego oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchom

Wersja do druku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art.39 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), zarządza się co następuje: § 1. 1. W związku z zakończeniem wynikiem negatywnym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż budynku administracyjno-hotelowego położonego w Pińczowie, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem działki 26/20 o powierzchni 0,2790 ha - obniża się w drugim przetargu o 24,75 % tj. o 510.000,00 zł cenę wywoławczą z pierwszego przetargu, która wynosiła 2.060 000,00 zł 2. Po zastosowaniu obniżenia, o którym mowa w pkt. 1, cena wywoławcza w drugim przetargu stanowi kwotę: 1.600 000,00 zł. ( słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych). § 2. Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 488

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-09-05 08:52:02
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-09-05 09:11:51
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-09-05 08:52:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony