Wydawanie Dowódów OsobistychDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-03-30 13:17:07

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

 

Sprawę załatwia:

Wydział Organizacyjno-Obywatelski

Urzędu Miejskiego w Pińczowie

 

Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych:

poniedziałek-piątek 800 - 1500

I piętro, pokój Nr 16

tel. 4135738-71 wew. 265

e-mail: teresa.sadlik64@wp.pl

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

załączniki:

·         dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów  z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
Dopuszcza się złożenie fotografii:          
               -
w ciemnych okularach przez osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami  narządu wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności:

              
- z nakryciem głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, potwierdzone           zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej:

·         odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa

       i urodziły się poza Pińczowem.

·         odpis skrócony aktu małżeństwa - jeśli akt nie został sporządzony w USC
w Pińczowie.

·         na żądanie organu - dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.

Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy.

Forma załatwienia:

- wydanie poświadczenia złożenia wniosku (część B formularza), które należy zwrócić przy  odbiorze dowodu osobistego;

- wydanie dowodu osobistego w formie karty identyfikacyjnej.

Termin załatwienia:

- w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

1.       Art. 34, art. 36, art.37, art.45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).

2.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384).

3.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.  poz. 267 j.t.).

Informacje dodatkowe:

1.       Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego, a w przypadku braku takiego miejsca do organu gminy właściwego ze względu na ostanie miejsce pobytu stałego.

2.       Wniosek może być złożony za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie w Urzędzie Miejskim w Pińczowie stanowi znaczną uciążliwość.

                            i.    Wniosek  o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście i dowód osobisty odbiera się osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:
- osoby małoletniej, która nie ukończyła 13.  roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
przy składaniu wniosku jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat;
dowód osobisty odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd.

- osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd wraz z osobą małoletnią;
dowód osobisty odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd.

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza w obecności osoby ubezwłasnowolnionej;
dowód osobisty odbiera jeden z rodziców.

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd w obecności osoby ubezwłasnowolnionej;
dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

4.   Dowody osobiste są ważne 10 lat od daty wydania, a dowody osobiste wydane             osobom małoletnim 5 lat. Na żądanie osoby, która ukończyła 65. rok życia, dowód           osobisty wydaje się na czas nieoznaczony.

5.  W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu niepełnosprawności lub innej   niedającej się pokonać przeszkody, przyjęcie wniosku nastąpi w miejscu pobytu tej           osoby po uprzednim zawiadomieniu Urzędu Miejskiego w Pińczowie Wydział    Organizacyjno-Obywatelski ( I piętro, pokój nr 16).

6.  Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wystąpić o jego wymianę w razie:

·         zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym w terminie do
14 dni:
 -  od dnia zameldowania na pobyt stały;
 -  od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego     orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych;
 -  od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska,
- od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa w przypadku małżeństwa  zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym. 

·       uszkodzenia dowodu osobistego  - niezwłocznie.

·         upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

7. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie osobiście zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną.

8.  W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy    niezwłocznie zwrócić go  do  Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

9.   Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie  przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej.

 

 

 Powrót