Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 05.10.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..

Wersja do druku

Z A R Z A D Z E N I E NR 65/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 05.10.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr. 102, poz.651 ), zarządza się co następuje: § 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. § 2. Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączone pliki:

zal.do zarz.
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_65__2012_z_dnia_05_10_2012.doc - 34.816 KB) Data publikacji: 2012-10-10 10:21:45 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 467

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-10-10 10:19:31
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-10-10 13:30:46
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-10-10 10:19:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony